Volajte ZADARMO po–pia od 8 do 16 hodín: 0800 164 616

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

MENO A KONTAKT
OSOBY ZODPOVEDNEJ PODĽA GDPR

ait-slovensko s.r.o.

Pestovateľská 2
82104 Bratislava

Konateľ:

Petr Bareš

Kontakt:

ZABEZPEČENIE A OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Za svoju prvoradú úlohu považujeme ochranu dôvernosti osobných údajov, ktoré poskytnete, a ich ochranu pred neoprávneným prístupom k nim. Preto vynakladáme maximálnu starostlivosť a používame bezpečnostné štandardy podľa súčasného stavu techniky, aby sme zaistili maximálnu ochranu vašich osobných údajov.

Ako spoločnosť podľa súkromného práva sa na nás vzťahujú ustanovenia Európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Urobili sme technické a organizačné opatrenia, aby sme zaistili, že ako my, tak aj naši externí poskytovatelia služieb budú dodržiavať nariadenia o ochrane osobných údajov.

Vymedzenie pojmov

Zákonodarca požaduje, aby boli osobné údaje spracovávané zákonne, v dobrej viere a spôsobom, ktorý je zrozumiteľný dotknutej osoby („zákonnosť, spracovanie v dobrej viere, transparentnosť“). Aby sme mohli toto spracovanie zaistiť, informujeme vás o individuálnych zákonných požiadavkách, ktoré sú tiež použité v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov:

 1. osobné údaje
  „Osobné údaje“ znamenajú akékoľvek informácie súvisiace s identifikovanou alebo identifikovateľnou fyzickou osobou (ďalej len „subjekt údajov“); identifikovateľnou fyzickou osobou je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä s odkazom na identifikačný údaj, napríklad meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor alebo jeden či viac špeciálnych vlastností, ktoré vystihujú fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychologickú, ekonomickú , kultúrnu alebo spoločenskú identitu danej fyzickej osoby.
 2. spracovanie
  „Spracovanie“ znamená akúkoľvek operáciu, ktorá je vykonávaná pomocou automatizovaných postupov alebo bez nich, alebo akúkoľvek sériu operácií vzťahujúcu sa k osobným údajom, napríklad zhromažďovanie, zhromažďovanie organizácie, usporiadanie, ukladanie, prispôsobenie alebo pozmeňovanie, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, sprístupňovanie prenosom , rozširovanie alebo iná forma poskytnutia, porovnania alebo prepojenia, obmedzenia, vymazanie alebo zničenie.
 3. obmedzenie spracovania
  „Obmedzenie spracovania“ znamená označenie uložených osobných údajov s cieľom obmedziť ich budúce spracovanie.
 4. profilovanie
  „Profilovanie“ znamená automatické spracovanie osobných údajov, ktoré pozostáva z používania týchto osobných údajov na zhodnotenie určitých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe, najmä k analyzovaniu alebo predvídaniu aspektov vzťahujúcich sa k pracovnej výkonnosti, ekonomickej situácii, zdraviu, osobným preferenciám, záujmom, spoľahlivosti , správaniu, polohe alebo premiestneniu tejto fyzickej osoby.
 5. pseudonymizácia
  „Pseudonymizácia“ znamená spracovanie osobných údajov takým spôsobom, kedy už osobné údaje nie je možné spojiť s konkrétnym subjektom údajov bez použitia ďalších informácií, za predpokladu, že tieto ďalšie informácie sú uchovávané oddelene a podliehajú technickým a organizačným opatreniam, ktoré zaisťujú, že osobné údaje nemôžu byť spojené s identifikovanou alebo identifikovateľnou fyzickou osobou.
 6. súborový systém
  „Súborový systém“ znamená akékoľvek štruktúrované zhromažďovanie osobných údajov prístupné podľa špecifických kritérií, a to centralizované, decentralizované, funkčné alebo geografické.
 7. poverená osoba
  „Správca“ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, úrad, orgán, agentúru alebo iný orgán, ktorý samostatne alebo spoločne s ostatnými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch pre spracovanie osobných údajov; ak sú účely a prostriedky tohto spracovania špecifikované v práve Únie alebo v práve členských štátov, môže sa správca alebo určité kritériá pre jeho menovanie stanoviť v súlade s právom Únie alebo právom členských štátov.
 8. zhotovitelia
  „Spracovateľ“ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, úrad, inštitúciu alebo iný orgán, ktorý spracováva osobné údaje v mene kontrolóra osobných údajov.
 9. príjemca
  „Príjemca“ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, verejný úrad, inštitúciu alebo iný orgán, ktorému sú osobné údaje odovzdávané.
 10. tretie osoby
  „Tretia osoba“ je fyzická alebo právnická osoba, úrad, inštitúcia alebo iný orgán, ktorá nie je subjektom údajov, spracovateľom osobných údajov, spracovateľom osobných údajov s osobami oprávnenými na spracovanie osobných údajov na priamu zodpovednosť spracovateľa osobných údajov.
 11. súhlas
  „Súhlas“ subjektu údajov znamená akékoľvek dobrovoľné vyhlásenie o úmysle v konkrétnom prípade informovaným a jednoznačným spôsobom, vo forme vyhlásenia alebo iného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba dáva najavo, že súhlasí so spracovaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

Zákonnosť spracovania

Spracovanie osobných údajov je zákonné iba vtedy, ak existuje zákonný podklad na spracovanie. Podľa článku 6 (1), môže byť zákonným podkladom na spracovanie

písm. a-f nariadenia GDPR, najmä:

 1. subjekt údajov poskytol svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov k jednému alebo viacerým konkrétnym účelom;
 2. spracovanie je potrebné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou subjekt údajov je, alebo k zavedeniu predbežných zmluvných opatrení urobených na žiadosť dotknutej osoby,
 3. spracovanie je nutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na správcu;
 4. spracovanie je nutné pre ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
 5. spracovanie je potrebné na splnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone úradnej právomoci udelené správcovi;
 6. spracovanie je potrebné na zabezpečenie oprávnených záujmov správcu osobných údajov alebo tretej osoby, ak nemajú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

 

Informácie o zhromažďovaní osobných údajov

 1. V nasledujúcom texte informujeme o zhromažďovaní osobných údajov pri používaní našej webovej stránky. Osobné údaje, napríklad meno, adresa, e-mailové adresy.
 2. Ak sa na nás obrátite e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára, potom údaje, ktoré poskytnete (vaša e-mailová adresa, prípadne vaše meno a vaše telefónne číslo), uložíme, aby sme mohli odpovedať na vaše otázky. Údaje, ktoré v tejto súvislosti vzniknú, vymažeme potom, čo ich uloženie už nebude potrebné, alebo dôjde k obmedzeniu ich spracovania, ak bude existovať zákonná povinnosť uchovania.

Zhromažďovanie osobných údajov pri vašej návšteve webovej stránky

V prípade používania webovej stránky len na informačné účely, tj. ak sa nezaregistrujete alebo nám iným spôsobom neposkytnete informácie, budeme zhromažďovať iba tie osobné údaje, ktoré prehliadač prenesie na náš server. Ak si prajete prezerať našu webovú stránku, budeme zhromažďovať nasledujúce údaje, ktoré sú pre nás technicky nevyhnutné, aby sme vám mohli zobraziť našu webovú stránku a zaručiť stabilitu a zabezpečenia (zákonným podkladom je článok 6 ods. 1 S. 1 písm. F nariadenia GDPR) :

 • IP adresa – dátum a čas požiadavky
 • Rozdiel časového pásma voči greenwichskému hlavnému času (GMT)
 • Obsah požiadavky (konkrétna stránka)
 • Status prístupu / kód statusu HTTP – množstvo údajov prevedených v každom prípade
 • Webová stránka, z ktorej prichádza požiadavka – prehliadač
 • Operačný systém a jeho rozhrania – jazyk a verzie softvéru prehliadača.

 

Používanie súborov cookies

 1. Okrem uvedených údajov sa pri vašom používaní našej webovej stránky ukladajú na vašom počítači súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené na vašom harddisku v prehliadači, ktorý používate, a prostredníctvom ktorých prichádzajú určité informácie do miesta, ktoré stanovuje súbor cookie. Súbory cookies nedokážu spúšťať programy ani prenášať vírusy do vášho počítača. Ich úlohou je zabezpečiť, aby bola ponuka internetu užívateľsky prívetivejšia a celkovo efektívnejšia.
 2. Táto webová stránka využíva nasledujúce typy súborov cookies, ktorých rozsah a fungovanie sú vysvetlené nižšie:
 • Prechodné súbory cookies (pozri a.)
 • Trvalé súbory cookies (viď b.).
 1. Prechodné súbory cookies sú automaticky vymazané po uzavretí prehliadača. Sem patria najmä súbory cookies pre danú reláciu. Tieto súbory cookies ukladajú takzvané identifikačné číslo relácie, pomocou ktorého môžu byť rôzne požiadavky vášho prehliadača priradené k spoločnej relácii. Vďaka tomu môže byť váš počítač rozpoznaný, ak sa vrátite na našu webovú stránku. Cookies pre danú reláciu sa vymažú, ak sa odhlásite alebo ak uzavriete prehliadač.
 2. Trvalé súbory cookies sa automaticky vymažú po určenej lehote, ktorá môže byť rôzna v závislosti od cookie. Súbory cookies môžete kedykoľvek vymazať v bezpečnostnom nastavení svojho prehliadača.
 3. Nastavenie svojho prehliadača môžete nakonfigurovať podľa svojich prianí a napríklad odmietnuť prijatie súborov cookies tretej osoby alebo všetkých cookies. „Súbory cookies tretej osoby“ znamenajú súbory cookies, ktoré boli vytvorené treťou osobou, a teda nie aktuálne webovou stránkou, na ktorej sa aktuálne nachádzate. Upozorňujeme, že v prípade deaktivovaniu súborov cookies sa môže stať, že nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.
 4. Pomocou súborov cookies vás identifikujeme pri vašich následných návštevách, ak u nás máte účet. Inak sa budete musieť pri každej návšteve znovu prihlasovať.
 5. Používané bleskové súbory cookies nie sú zaznamenávané vaším prehliadačom, ale vaším bleskovým pluginom. Taktiež používame ukladacie objekty HTML5, ktoré sú uložené na vašom mobilnom zariadení. Tieto objekty ukladajú požadované údaje nezávisle na vašom prehliadači a nemajú automatický dátum uplynutia platnosti. Ak si neželáte, aby boli spracovávané bleskové súbory cookies, musíte nainštalovať príslušný doplnok, napríklad „Better Privacy“ pre prehliadač Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) alebo Adobe Flash killer cookie pre prehliadač Google Chrome. Použitím súkromného režimu vo svojom prehliadači môžete zabrániť používaniu ukladacích objektov HTML5. Taktiež vám odporúčame, aby ste pravidelne ručne vymazávali súbory cookies a svoju históriu prehliadača.

Ďalšie funkcie a ponuky našej webovej stránky

 1. Okrem čisto informatívneho použitia našej webovej stránky ponúkame rôzne služby, ktoré môžete v prípade záujmu použiť. Spravidla musíte uviesť ďalšie osobné údaje, ktoré používame pri poskytovaní príslušnej služby, a na ktoré sa vzťahujú vyššie uvedené zásady pre spracovanie osobných údajov.
 2. V niektorých prípadoch využívame na spracovanie vašich údajov externých poskytovateľov. Títo poskytovatelia nami boli starostlivo vybraní a poverení a sú viazaní našimi pokynmi a sú pravidelne kontrolovaní.
 3. Ďalej môžeme odovzdať vaše osobné údaje tretím osobám, pokiaľ ponúkame účasť v podporách predaja, súťažiach, v uzatváraní zmlúv alebo v podobných službách spoločne s partnermi. Ak si prajete viac informácií, uveďte, prosím, svoje osobné údaje alebo si prezrite popis ponuky nižšie.
 4. Ak majú naši poskytovatelia služieb alebo partneri sídlo v krajine mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), budeme vás informovať o dôsledkoch tejto okolnosti v popise ponuky.

Deti

Naša ponuka je v zásade zameraná na dospelé osoby. Osoby mladšie ako 18 rokov by nám nemali odovzdávať žiadne osobné údaje bez súhlasu svojich rodičov alebo zákonných zástupcov.

Práva subjektov údajov

 1. Odvolanie súhlasu

Ak sa spracovanie osobných údajov zakladá na poskytnutom súhlase, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré prebehlo na základe súhlasu až do okamihu odvolania súhlasu. Ak si prajete uplatniť svoje právo na odvolanie súhlasu, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť

 1. Právo na potvrdenie
  Máte právo si vyžiadať potvrdenie od zodpovednej osoby, či spracovávame osobné údaje, ktoré sa k vám vzťahujú. O potvrdenie si môžete požiadať kedykoľvek prostredníctvom uvedených kontaktných údajov.
 2. Právo na informácie
  Ak sú spracovávané osobné údaje, môžete si kedykoľvek vyžiadať informácie o týchto osobných údajoch a o nasledujúcich informáciách:
 1. účely spracovania;
 2. kategória spracúvaných osobných údajov;
 3. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo sú stále sprístupňované, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách;
 4. pokiaľ je to možné, plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje ukladané, alebo ak toto nie je možné, kritériá na určenie tejto doby;
 5. existencia práva na opravu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo práva, aby správca obmedzil toto spracovanie alebo namietal proti tomuto spracovaniu;
 6. existencia práva na odvolanie sa na orgán pre dohľad;
 7. ak nie sú osobné údaje zhromažďované od dotknutej osoby, všetky dostupné informácie o ich zdroja;
 8. existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania v súlade s článkom 22 (1) a (4) DSBER a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitej logike a o rozsahu a zamýšľanom dosahu tohto spracovania na subjekt údajov. Pokiaľ sú osobné údaje prevádzané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, máte právo byť informovaný / a o príslušných zárukách v súlade s článkom 46 nariadenia GDPR v súvislosti s prenosom. Poskytujeme kópiu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Za všetky ďalšie kópie, ktoré vyžadujete od osoby, môžeme účtovať príslušný poplatok podľa administratívnych nákladov. Ak podáte žiadosť elektronicky, budú informácie poskytnuté v bežnom elektronickom formáte, pokiaľ nebude stanovené inak. Právo na obdržanie kópie podľa odseku 3 nesmie ohroziť práva a slobody iných osôb.

 

 1. Právo na opravu
  Máte právo po nás požadovať bezodkladné vykonanie opravy všetkých nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. So zohľadnením účelov spracovania máte právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov – a to aj pomocou doplňujúceho vyhlásenia.
 2. Právo na zrušenie („Právo byť zabudnutý“)
  Máte právo požadovať od správcu osobných údajov, aby bezodkladne vymazal osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a sme povinní vymazať bezodkladne osobné údaje, ak nastane niektorý z nasledujúcich dôvodov:
 1. Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.
 2. Subjekt údajov odvolá svoj súhlas, na ktorom bolo spracovanie založené v súlade s článkom 6 (1) (a) alebo článkom 9 (2) (a) DSBER a neexistuje žiadny iný zákonný podklad základ na spracovanie.
 3. Subjekt údajov je proti spracovaniu podľa článku 21 (1) nariadenia GDPR a neexistujú žiadne prvoradé zákonné dôvody na spracovanie alebo je subjekt údajov proti spracovaniu podľa článku 21 (2) nariadenia GDPR.
 4. Osobné údaje boli spracovávané nezákonne.
 5. Výmaz osobných údajov je nutný na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Únie alebo podľa práva členských štátov, ktorým sa správca osobných údajov riadi.
 6. Osobné údaje boli zhromažďované vo vzťahu k službám informačnej spoločnosti, poskytovaným v súlade s článkom 8 (1) nariadenia GDPR.

V prípade, keď správca osobných údajov osobné údaje zverejnil a je povinný ich vymazať podľa odseku 1, je povinný urobiť príslušné opatrenia, vrátane technických opatrení, a zohľadniť dostupné technológie a náklady na zavedenie, informovať spracovateľa osobných údajov, ktorí spracúvajú osobné údaje, že po ňom subjekt údajov vyžadoval odstránenie všetkých odkazov na tieto osobné údaje alebo kópie alebo repliky týchto osobných údajov
Právo na zrušenie („právo byť zabudnutý“) neexistuje, pokiaľ je spracovanie nutné:
– na výkon slobody prejavu a informácií;
– na splnenie zákonnej povinnosti vyžadovanej pre spracovanie podľa práva Únie alebo členských štátov, ktoré sa vzťahujú na správcu, alebo na splnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone úradnej právomoci udelené správcovi;
– z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 (2) body (h) a (i) a článku 9 (3) nariadenia GDPR;
– pre účely archivovania vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely podľa článku 89 (1) nariadenia GDPR, kde právo poskytnuté v odseku 1 pravdepodobne znemožní alebo závažne poškodí dosiahnutie cieľov tohto spracovania alebo uplatnenie, výkon alebo obhajobu zákonných nárokov.

 1. Právo na obmedzenie spracovania
  Máte právo požadovať od nás obmedzenia spracovania vašich osobných údajov, ak je splnená jedna z týchto podmienok:
 1. presnosť osobných údajov je subjektom údajov spochybňovaná po dobu, ktorá umožňuje správcovi osobných údajov overiť presnosť osobných údajov,
 2. spracovanie je nezákonné a subjekt údajov odmieta vymazanie osobných údajov a namiesto toho vyžaduje obmedzenie používania osobných údajov;
 3. správca osobných údajov už nepotrebuje osobné údaje pre účely spracovania, ale subjekt údajov ich potrebuje na uplatnenie, výkonu alebo obhajobu zákonných nárokov; alebo
 4. subjekt údajov podal námietku proti spracovaniu s odkazom na článok 21 (1) DSBER, kým nebolo zistené, či oprávnené dôvody dotknutej osoby prevyšujú dôvody subjektu údajov. V prípadoch, kedy bolo spracovanie obmedzené v súlade s vyššie uvedenými podmienkami, budú tieto osobné údaje spracúvané len – oddelene od ich uloženia – so súhlasom subjektu údajov alebo na účely uplatnenia, výkonu alebo obhajoby práv alebo ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodu dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

K výkonu práva na obmedzenie spracovanie nás môže subjekt údajov kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom uvedených kontaktných údajov.

 1. Právo na prenosnosť údajov
  Máte právo dostať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, aktuálnom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje na inú zodpovednú osobu bez zásahu zodpovednej osoby, ktoré boli osobné údaje poskytnuté, za predpokladu, že:
 1. a) spracovanie vychádza zo súhlasu podľa článku 6 (1) (a) alebo článku 9 (2) (a) alebo zo zmluvy podľa článku 6 (1) (b) nariadenia GDPR, a
 2. b) spracovanie je vykonávané s využitím automatizovaných metód. Pri uplatnení práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 máte právo, aby boli osobné údaje prenesené priamo od jedného správcu osobných údajov na iného správcu osobných údajov, ak je to technicky možné. Uplatnenie práva na prenosnosť údajov nemá vplyv na právo na vymazanie ( „právo byť zabudnutý“). Toto právo sa nevzťahuje na spracovanie nevyhnutné na splnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone úradnej právomoci udelené správcovi
 1. Právo na podanie námietky
  Máte právo kedykoľvek podať námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, podľa článku 6 (1) (e) alebo (f) DSBER z dôvodov, ktoré vzniknú z vašej konkrétnej situácie, vrátane profilovanie na základe týchto ustanovení. Správca osobných údajov, ktorý nespracováva osobné údaje, ak nedokáže preukázať presvedčivé dôvody pre ochranu spracovania, ktoré prevyšujú záujmy, práva a slobody dotknutej osoby, alebo spracovanie slúži na uplatnenie alebo obhajobu zákonných nárokov. Pokiaľ sú osobné údaje spracovávané na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek podať námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely tejto inzercie; toto platí pre profilovanie, ak je spojené s týmto priamym marketingom. Ak podáte námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú už ďalej osobné údaje pre tieto účely spracovávané. V súvislosti s využívaním služieb informačnej spoločnosti môžete bez ohľadu na smernicu 2002/58 / ES uplatniť svoje právo na odpor pomocou automatizovaných procesov, ktoré využívajú technické špecifikácie .Ak právo na podanie námietky proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely vedeckého alebo historického prieskumu alebo na štatistické účely v súlade s článkom 89 (1) z dôvodov, ktoré vznikli z vašej konkrétnej situácie, pokiaľ nie je takéto spracovanie nutné na splnenie úlohy vo verejnom záujme. Svoje právo na podanie námietky môžete uplatniť kedykoľvek, a to obrátením sa na zodpovednú osobu.
 2. Automatizované rozhodovanie v jednotlivých prípadoch, vrátane profilovania.
  Máte právo nebyť predmetom rozhodovania založeného výhradne na automatizovanom spracovaní – vrátane profilovania – ktoré má voči vám právne účinky alebo vás obdobným spôsobom významne poškodzuje. To neplatí, ak je rozhodovanie:
 1. nutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi subjektom údajov a správcom osobných údajov,
 2. pripúšťa právo Únie alebo práva členských štátov, ktorým sa správca osobných údajov riadi, a toto právo obsahuje príslušné opatrenia na zabezpečenie práv, slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
 3. s výslovným súhlasom subjektu údajov. Správca osobných údajov je povinný urobiť vhodné opatrenia na zabezpečenie týchto práv, slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, vrátane aspoň práva na získanie intervencie osoby správcu osobných údajov, na uvedenie jeho vlastného postoja a na napadnutie rozhodnutí. Dotknutá osoba smie uplatniť toto právo kedykoľvek, a to obrátením sa na zodpovednú osobu.
 1. Právo na podanie odvolania na orgán pre dohľad
  Majú tiež bez toho, aby bol dotknutý iný správny alebo súdny opravný prostriedok, právo na podanie odvolania na orgán pre dohľad, najmä v členskom štáte ich miesta bydliska, miesta práce alebo miesta, kde došlo k podozreniu na porušenie, ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracovanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, je v rozpore s týmto nariadením.
 2. Právo na účinný súdny opravný prostriedok
  Bez toho, aby boli dotknuté ktorékoľvek dostupné správne alebo mimosúdne opravné prostriedky, vrátane práva na podanie odvolania na orgán pre dohľad podľa článku 77 nariadenia GDPR, majú právo na účinný opravný prostriedok, ak sa domnievajú, že ich páva podľa tohto nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania ich osobných údajov v rozpore s týmto nariadením.

Používanie služby Google Analytics

 1. Táto webová stránka používa službu Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. ( „Google“). Služba Google Analytics využíva „cookies“, čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako používatelia používajú túto stránku. Informácie, ktoré generujú súbory cookies o vašom používaní tejto webovej stránky, sú zvyčajne prenášané na server spoločnosti Google v USA, kde sú uložené. Ak je však na tejto webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP, zredukuje predtým spoločnosť Google vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú členmi dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude prenesená na server spoločnosti Google v USA celá IP adresa a tam skrátená. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky využije spoločnosť Google tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o činnosti na webovej stránke a na poskytnutie ďalších služieb spojených s užívaním webovej stránky a internetu operátorovi webovej stránky.
 2. IP adresa, ktorá je prenášaná vašim prehliadačom v spojitosti so službou Google Analytics, nie je zlučovanie s inými údajmi Googlu.
 3. Môžete odmietnuť používanie cookies zvolením príslušného nastavenia vo svojom prehliadači, avšak upozorňujeme vás, že ak tak urobíte, môže sa stať, že nebudete môcť využívať plnú funkčnosť tejto webovej stránky. Môžete tiež zamedziť spoločnosti Google v zbere údajov, ktoré generujú súbory cookies a ktoré sa týkajú vášho používania webovej stránky (vrátane vašej IP adresy), a v spracovaní týchto údajov spoločnosťou Google, a to stiahnutím a nainštalovaním plug-inu prehliadača, ktorý nájdete pod nasledujúcim odkazom: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 4. Táto webová stránka používa službu Google Analytics s rozšírením „_anonymizeIp ()“. V dôsledku toho sú IP adresy ďalej spracovávané v skrátenej forme, aby bolo možné vylúčiť osobný vzťah. Ak sú údaje, ktoré sú o vás zhromažďované, osobné, budú okamžite vyradené a osobné údaje budú bezodkladne vymazané.
 5. Službu Google Analytics využívame na analyzovanie a pravidelné vylepšovanie používania našej webovej stránky. Môžeme vylepšiť našu ponuku a urobiť ju pre vás ako pre užívateľov zaujímavejšiu. Vo výnimočných prípadoch, keď sú osobné údaje prevádzané do USA, sa spoločnosť Google podrobuje bezpečnostnému štítu EÚ-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Zákonným podkladom pre použitie Google Analytics je článok 6, ods. 1 S. 1 písm. f nariadenia GDPR
 6. Informácie tretej osoby: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmienky užívateľa: www.google.com/analytics/terms/cz.html , Prehľad ochrany údajov: https://policies.google.com/privacy?hl=cs, ako aj vyhlásenie o ochrane údajov: https: //policies.google.com/privacy? hl = cs.
 7. Táto webová stránka takisto využíva službu Google Analytics na analýzu prílivu návštevníkov nezávisle na zariadení, ktorá sa vykonáva prostredníctvom používateľského identifikačného čísla. Cross-device analýzu vášho používania môžete deaktivovať vo svojom zákazníckom účte pod „My data“ (Moje údaje), „Personal data“ (Osobné údaje).

Používanie plug-inov sociálnych sietí

 1. V súčasnosti používame nasledujúce plug-iny sociálnych sietí: Facebook, Google+, Twitter, Xing, LinkedIn, Wech, YouTube. Používame takzvané riešenie o dvoch kliknutiach. To znamená, že ak navštívite našu stránku, nie sú najprv odovzdávané žiadne osobné údaje poskytovateľom plug-inov. Poskytovateľa plug-inu môžete rozpoznať označením v políčku výšky jeho začiatočného písmena alebo loga. Ponúkame vám možnosť komunikovať priamo s poskytovateľom plug-inu prostredníctvom tlačidla. Až ak kliknete na označené políčko a tým ho aktivujete, dostane poskytovateľ plug-inu informáciu, že ste vstúpili na zodpovedajúcu webovú stránku z našej online ponuky. Okrem toho budú prenesené údaje uvedené v § 3 tohto vyhlásenia. V prípade Facebooku a Xing je IP adresa anonymizovaná bezodkladne po zhromaždení, a to podľa príslušného poskytovateľa v Nemecku. Aktivovaním plug-inu sú osobné údaje prenesené od vás k príslušnému poskytovateľovi plug-inu a tam sú uložené (v prípade poskytovateľov z USA sú uložené v USA). Keďže poskytovateľ plug-inu zhromažďuje údaje najmä prostredníctvom súborov cookies, odporúčame vám, aby ste pred kliknutím na šedý box vymazali všetky súbory cookies pomocou bezpečnostného nastavenia svojho prehliadača
 2. Nemáme žiadny vplyv na zhromažďované údaje a na procesy spracovania údajov ani nám nie je známy úplný rozsah zberu údajov, účely spracovania, lehoty ukladania. Taktiež nemáme žiadne informácie o vymazaní údajov zhromaždených poskytovateľom plug-inu
 3. Poskytovateľ plug-inu ukladá údaje o vás zhromaždené ako užívateľské profily a využíva ich na účely inzercie, prieskumu trhu, prípadne dopytovo orientovanému prevedeniu svojej webovej stránky. Toto vyhodnotenie sa uskutočňuje najmä (aj u užívateľov, ktorí nie sú prihlásení) na zobrazenie inzercie, ktorá je primeraná dopytu, a na informovanie ostatných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo na podanie námietky proti vytváraniu takýchto užívateľských profilov, pričom na uplatnenie tohto práva sa musíte obrátiť na príslušného poskytovateľa plug-inu. Prostredníctvom plug-inov vám ponúkame možnosť interakcie so sociálnymi sieťami a inými užívateľmi, aby sme mohli zlepšiť našu ponuku a urobiť ju pre vás, ako pre užívateľov zaujímavejšiu. Zákonným podkladom pre použitie plug-inov je článok 6, ods. 1 veta 1 písm. f nariadenia GDPR.
 4. Údaje sú odovzdávané bez ohľadu na to, či máte účet u poskytovateľa plug-inu a či ste tam prihlásený. Ak ste u poskytovateľa plug-inu prihlásený / á, budú údaje zhromažďované u nás priamo priradené k vášmu existujúcemu účtu u poskytovateľa plug-inu. Ak kliknete na aktivované tlačidlo a napríklad prepojíte stránku, uloží poskytovateľ plug-inu aj tieto informácie vo vašom užívateľskom účte a bude ich verejne zdieľať s vašimi kontaktmi. Odporúčame vám, aby ste sa po používaní sociálnej siete pravidelne odhlasovali, najmä pred aktivovaním tlačidla, pretože týmto spôsobom sa môžete vyhnúť priradeniu vášho profilu u poskytovateľa plug-inu
 5. Ďalšie informácie o účele a rozsahu zberu údajov a ich spracovaniu poskytovateľom plug-inu nájdete vo vyhláseniach o ochrane údajov týchto poskytovateľov, ktoré sú uvedené nižšie. Prinášajú vám rovnako ďalšie informácie o vašich právach v tomto smere a o možnostiach nastavenia pre ochranu vášho súkromia.
 6. Adresy príslušných poskytovateľov plug-inov a UR s ich informáciami o ochrane údajov:
  a. Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; www.facebook.com/policy.php; ďalšie informácie o zhromažďovaní údajov: www.facebook.com/help/186325668085084. Spoločnosť Facebook sa podrobila bezpečnostnému štítu EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
  b. Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs. Společnost Google sa podrobila bezpečnostnému štítu EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
  c. Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; twitter.com/privacy. Spoločnosť Twitter sa podrobila bezpečnostnému štítu EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
  d. Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburk, Nemecko; www.xing.com/privacy.
  e. LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Spoločnosť LinkedIn sa podrobila bezpečnostnému štítu EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
  f. YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 USA policies.google.com/privacy spoločnosť Google sa podrobila bezpečnostnému štítu EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Zmluvní spracovatelia Využívame externých poskytovateľov služieb (zmluvní spracovatelia), napríklad k expedícii tovaru, letákov alebo na spracovanie platieb. S poskytovateľom služieb bolo uzavreté samostatné spracovanie údajov z objednávok (?) Na zaručenie ochrany vašich osobných údajov.